Skip to content

縮寫解釋

辭典總共文字條目273414

每日圖片


虛雲法師

每日字彙

法座

A Digital Edition of A Glossary of Dharmarakṣa translation of the Lotus Sutra by Seishi Karashima, 1998

  法座 (fǎ zuò) ( “the Dharma-seat” ) Cf. 大法座(dà fǎ zuò) ; {《漢語大詞典》5.1042b(漢書)} ; {《大漢和辞典》6.1048a(法華經)} ; Dharmarakṣa: {92a3} 十六王子……覩見世尊獨處閑居,各各豫嚴法座,欲用敷演廣彼法誼(p) {K.182.6} dharmâsana~ Kumārajīva: {L.25b6} 法座 Dharmarakṣa: {92a7} 其大通衆慧如來八十四萬劫乃從三昧興,就法座(p) {K.183.1} dharmâsana~ Kumārajīva: {L.25b11} 法座 Dharmarakṣa: {108c6} 智者…… 安詳升據 高廣法座(v) {K.283.12} do. Kumārajīva: {L.38a11} do. Dharmarakṣa: {127b25} {K.426.10} do. Kumārajīva: {L.55b18} do. Dharmarakṣa: {131b13} {K.461.3} do Kumārajīva:...

熱門查詢字彙 最新字彙
 1. buddhism
 2. buddha Dipankara (Gandhara, Afghanistan)
 3. 八犍度
 4. 頭師魔°
 5. 離於去來
 6. 離斷見邊
 7. 水浪
 8. 提調
 9. 遷移別處根由
 10. 魔眾°°
 11. 優波毱多
 12. kapilasaṃhitā
 13. 境欲
vyavadāta

rnam par byang ba [tenses] 'byang 'byangs byang 'byongs [translation-san] {MSA,MV,L} vyavadāna [translation-san] {C} vyodāna (=vyavadāna) [translation-san] {MSA...

vyodāna

rnam par byang ba [tenses] 'byang 'byangs byang 'byongs [translation-san] {MSA,MV,L} vyavadāna [translation-san] {C} vyodāna (=vyavadāna) [translation-san] {MSA...

告示板