Skip to content

Abbreviation

Total glossary entries273414

丹珠爾


Source: 佛光電子大辭典

Description: 西藏名 Bstan-hgyur。為西藏大藏經二藏之一。西藏大藏經分為教說翻譯、論著翻譯等兩部,音譯甘珠爾、丹珠爾。「甘」意謂教,「丹」意謂論,「珠爾」則謂翻譯。甘珠爾又稱正藏,丹珠爾則稱副藏、雜藏、續部等,此係布頓(藏 Bu-ston)對西藏大藏經所作獨特之分類法,其後成為定式。其內容包含諸論師之教語、註釋書、密教儀軌、記傳、語言、文字等甘珠爾所未曾網羅者。此外,亦收錄甚多西藏撰述之諸書。
 蓋布頓主張丹珠爾分為三門,即:(一)論釋初法輪者為小乘論,(二)論釋中法輪者為中觀般若諸論,(三)論釋後法輪者為瑜伽諸典。以上三門中又各列為「觀」、「行」兩目。此係依照佛陀說法次序三輪所作之判教組織。復由論典所論內容之不同,分別為說世俗諦論典、說勝義諦論典、說解脫道論典三類。其中說世俗諦論典又分為(1)一般性之世道論典,(2)專門性之利他論典(包括因明、聲明、醫明、工巧明四項),(3)利益自身之論典(即內明)。西藏大藏經版本達十數種之多,而以德格藏、新奈塘藏、北京藏等最具代表性,此三種版本皆分為兩部(甘珠爾、丹珠爾),其中德格藏之丹珠爾包括讚頌部、祕密部、般若部、中觀部、經疏部、唯識部、俱舍部、律部、佛傳部、書翰部、因明部、聲明部、醫明部、工巧明部、西藏撰述部、補遺經論部及總目錄,總計二一三函,三四○○餘部。新奈塘藏之丹珠爾包括讚頌部、祕密部、經釋部、聲明等及目錄,凡收二二四函。北京藏之丹珠爾部分則有讚頌部、祕經疏部(分時輪部等二十四項)、經疏部(分般若部等十二項),另附加補遺經、西藏撰述、願文等,總收二二四函,五一○○餘部。

Page: p1039