Skip to content

Abbreviation

Total glossary entries273414

啞羊僧


Source: 佛光電子大辭典

Description:

梵語 edamūka-sajgha。又作羊僧。指愚癡之僧。四種僧之一。啞羊,即譬喻至愚之人。據大智度論卷三載,雖不破戒,鈍根無慧,無勇猛精進之力,不別好醜,不知輕重,不知有罪無罪,若有僧事,二人共諍,不能斷決,默然無言。譬如白羊,乃至被人殺,不能作聲,故稱為啞羊僧。又根本薩婆多部律攝卷七,謂羊僧即於三藏不能解者。(參閱「四種僧」1817)

Page: p4415


Source: 明,一如《三藏法數》字庫

Description:

謂愚癡魯鈍,不能了知根本等罪犯與不犯,及於微小之罪,不能發露懺悔,是名啞羊僧。(根本等罪,即殺盜婬妄也。)


Source: 明,一如《三藏法數》字庫

Description:

謂於三藏教無所了達,譬如啞羊,無辯說用,是名啞羊僧。(三藏教者,經藏、律藏、論藏也。)


Source: 佛教漢梵大辭典, 平川彰 Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary, Akira Hirakawa

Description:

eḍa-mūka-saṃgha*.

Page: p. 523-533