Skip to content

縮寫解釋

辭典總共文字條目273414

根律儀


出處: 朱芾煌《法相辭典》字庫

解釋:

瑜伽二十一卷七頁云:云何根律儀?謂即依此尸羅律儀,守護正念,修常念。以念防心,行平等位。眼見色已;而不取相、不取隨好。恐依是處,由不修習眼根律儀、防護而住,其心漏泄,所有貪憂惡不善法;故即於彼,修律儀行,防護眼根。依於眼根,修律儀行。如是行者、耳聞聲已,鼻嗅香已,舌嚐味已,身覺觸已,意了法已;而不取相、不取隨好。恐依是處,由不修習意根律儀,防護而住,其心漏泄,所有貪愛惡不善法;故即於彼,修律儀行。防護意根。依於意根,修律儀行。是名根律儀。##二解 瑜伽二十三卷一頁云:云何根律儀?謂如有一、能善安住密護根門,防守正念,常委正念,乃至廣說。如彼卷一頁至七頁廣釋。