Skip to content

縮寫解釋

辭典總共文字條目273414

四無礙智


出處: 陳義孝編, 竺摩法師鑑定, 《佛學常見辭彙》

解釋:

又名四無礙解,或四無礙辯,即法無礙智、義無礙智、詞無礙智、樂說無礙。法無礙智是通達諸法的名字,分別無滯;義無礙智是了知一切法之理,通達無礙;詞無礙智是通曉各種言語,能隨意演說;樂說無礙是辯說法義,圓融無滯,為眾生樂說自在。


出處: 明,一如《三藏法數》字庫

解釋:

四無礙智===﹝亦名四無礙辯,出法界次第﹞

謂菩薩於此四法,智慧明了,通達無滯,故名四無礙智。以其辯說融通,亦名四無礙辯。

 

〔一、義無礙智〕,謂菩薩了知一切諸法義理,通達無滯,故名義無礙智。

 

〔二、法無礙智〕,謂菩薩通達一切諸法名字分別無滯,故名法無礙智。

 

〔三、辭無礙智〕,謂菩薩於諸法名字義理,隨順一切眾生殊方異語,為其演說,能令各各得解,辯說無滯,故名辭無礙智。

 

〔四、樂說無礙智〕,謂菩薩隨順一切眾生根性所樂聞法,而為說之,圓融無滯,故名樂說無礙智。

頁數: 出法界次第


出處: 丁福保《佛學大辭典》

解釋:

四無礙智===(術語)與四無礙解同。