Skip to content

縮寫解釋

辭典總共文字條目273414

大日如來

dàrìrúlái

出處: 佛光電子大辭典

解釋:

梵名 Mahāvairocana。為密教供奉之本尊與最上根本佛。音譯作摩訶毘盧遮那。又作毘盧遮那佛、最高顯廣眼藏、遍照王如來、光明遍照、大日遍照、遍一切處、遍照尊。其名有三義,即:(一)除暗遍明義,謂如來智慧日光遍一切處,作大照明,無有內外、晝夜之別。(二)眾務成辦義,謂如來日光遍照法界,能平等開發無量眾生之善根,乃至成就世、出世間種種殊勝事業。(三)光無生滅義,謂佛心之日雖為無明所覆障,而無所減;究竟如法實相三昧圓明,而無所增。以如此諸種原因,故世間之日不可為喻,但取其少分相似處,故加以「大」字。
 大日如來係密宗將宇宙實相佛格化之根本佛,亦為一切諸佛菩薩所出之本原及所歸之果體;其身口意業遍虛空,演說如來之三密門金剛一乘甚深教。大日經疏卷一謂,大日如來分本地法身與加持受用身兩種,其中,本地法身指如來之自證極位,加持受用身指說法之教主;彼以平等之身口意祕密加持為所入之門(即以身平等之密印、語平等之真言、心平等之妙觀為方便),故知加持受用之身即是毘盧遮那遍一切身,此二身畢竟無二無別。故密宗以大日如來為最高之佛格與根本總德。以其與諸法遍在,故密號遍照金剛。
 又因大日如來為金、胎兩部曼荼羅之主尊,故非常被重視,其智德以金剛界大日如來表示之,其理德則以胎藏界大日如來表示;理、智雖然二分,實際亦不相離。金剛界大日為金剛界九會中,除理趣會以外之中尊,位於五佛中央,現菩薩形,身呈白色,戴五智寶冠,結智拳印,結跏趺坐於七獅子座,此即智法身,種子為 (vaj),三昧耶形為率都婆;胎藏界大日則為位於中臺八葉院中央之理法身,亦現菩薩形,身呈黃金色,頭戴五佛寶冠,結法界定印,坐於八葉蓮華臺上,種子為 (a),三昧耶形為率都婆或如來頂印。
 現存之大日如來像,不論繪畫或雕刻,均為坐像,沒有立像或倚像,且其雕刻材料幾乎限用木材,此乃依此佛之性質而定。又天台宗每將釋迦佛與大日如來之法身、應身視為同體,日本東密則將兩者視為別體。〔大乘理趣六波羅蜜多經卷二、守護國界主陀羅尼經卷九、大日經疏卷四、金剛界七集卷上〕(參閱「毘盧遮那」3858)

頁數: p767


出處: 陳義孝編, 竺摩法師鑑定, 《佛學常見辭彙》

解釋:

梵名叫做摩訶毘盧遮那,摩訶是大的意思,毘盧遮那是日的意思,故華譯為大日。又毘盧遮那是光明遍照的意思,故又名為遍照如來,是密教的本尊。


出處: 丁福保《佛學大辭典》

解釋:

(佛名)密教之本尊,梵名謂之摩訶毘盧遮那 Mahāvaircana,摩訶者大之義,毘盧遮那為日之別名,故譯云大日。又,毘盧遮那者光明遍照之義,謂之遍照如來。又,云最高顯廣眼藏如來。大日經疏一曰:「梵音毘盧遮那者是日之別名,即除暗遍明之義也。然世間日則別方分,若照其外不能及內,明在一邊不至一邊,又唯在晝光不燭夜;如來智慧日光則不如是,遍一切處作大照明矣,無有內外方所晝夜之別。(中略)世間之日不可為喻,但取是少分相似,故加以大名曰摩訶毘盧遮那也。」演密鈔二曰:「毘云遍,盧遮那云光明照,為順此方云光明遍照。」金剛頂經義訣曰:「梵音毘盧遮那,此翻最高顯廣眼藏如來。毘者最高顯也,盧遮那者廣眼也,先有翻為遍照如來,又有翻為大日如來,此蓋略而名義闕也。」金胎兩部之大日各異。


出處: 佛教漢梵大辭典, 平川彰 Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary, Akira Hirakawa

解釋:

mahā-vairocana*.

頁數: P 736

標題: